eitaa

جعبه پیتزا
طرح گسترده و شکل بسته جعبه پیتزا را مشاهده میکنید. این نوع جعبه ها را هم با مقوای روکشدار با گرماژی حدود 450 گرم و هم با ورق کارتنe فلوت تولید میکنند.