برای ارتباط از طریق واتساپ: اینجا کلیک کنید

فهرست مطلب

 

 

چاپ ریسوگراف

ریسو گراف نام شرکت ژاپنی می باشدکه نوعی چاپ تلفيقی را ابداع نموده که در آنروش چاپی مابين افست و چاپ دیجيتال خواهد بود.در چاپ ریسو ما یک سيلندر رنگداریم که دور آن را درام خواهد گرفت. طرح مورد نظر را بر روی درام از طریق واکنشحرارتی (و درگذشته با عمل خراشيدن) انتقال داده ميشود و رنگ موجود در سيلندراز منافذ طرح درام عبور و بر روی کاغذ چاپ صورت ميگيرد.چاپ ریسو از لحاظ کيفيت و کميت نيز مابين دو چاپ دیجيتال و افست قرار ميگيرد .چراکه برای چاپ کمتر از 200 برگ بهترین انتخاب چاپ دیجيتال و برای بيش از 10000برگ بهترین روش چاپ افست خواهد بود و مابين این دو رقم ینعی بين 200 برگ و10000 برگ چاپ ریسو بهترین انتخاب بشمار می آید.در گذشته چاپ ریسو برای چاپ تک رنگ و نهایتا دو رنگ بکار برده ميشد ولی باپيشرفت تکنولوژی این شرکت دستگاه چهار رنگ و چاپ تمام رنگی نيز انجام ميشود.

چاپ لترپرس و ملخی

اینگونه چاپها فقط برای چاپ متن کاربرد دارند وفقط تصاویر وکتور و آن هم با هزینهای که توحيج اقتصادی ندارد قابليت چاپ وجود دارد.این دسته از چاپها تقریبا برای عموم کارهای چاپی منسوخ شده هستند ولی برایبرخی از کارهای خاص که نياز به برجسته کردن متن وجود دارد (مانند کارتهایعروسی) هنوز کاربرد دارند.روش چاپ به این صورت است که حروف سربی طبق متن در فالبهای مخصوصیچيدمان ميگردد و سپس در فرآیند چاپ با اعمال رنگ و همچنين اعمال فشار اینحروف سربی بر روی سطح مورد نظر(کاغذ) چاپ و بعلت فشار ذکر شده اثر حروفسربی بر روی کاغذ حالت برجسته کردن را ایجاد می نماید.