بررسی ضایعات و آخال کارتن

قیمت ضایعات کارتن

 

 قیمت خرید ضایعات کارتن

در تاریخ 08/18

یزد ................................ 1650 تومان

اصفهان............................ 1600 تومان

شیراز ............................. 1600 تومان

خوزستان..........................  1500 تومان

کرمانشاه .......................... 1600 تومان

بابل ...............................  1650 تومان

مشهد .............................  1650 تومان

 

برخی نکات قابل توجه ضایعات کارتن:

* قیمت های اعلام شده ضایعات کارتن در محل تحویل (کارخانه) بعد از وزن کشی و کسر درجه ناخالصی بصورت نقد پرداخت خواهد شد. 

 

* قیمتهای اعلام شده برای خرید ضایعات کارتن می باشد. وجود هرگونه ضایعات دیگر به عنوان ناخالصی کسر می گردد، حتی ضایعات کاغذ و کتاب که از نظر قیمتی به مراتب بیشتر از آخال کارتن هست (قیمت کتاب و دفتر امروز حدود 2500 تومان می باشد) ولی جزء ناخالصی محسوب و از وزن بار کسر می گردد.

 

* وجود آب و رطوبت نامتعارف از پارامترهای ناخالصی در ضایعارت کارتن محسوب می گردد.

 

* قیمت خرید ضایعات کتاب و دفتر در تاریخ  فوق و در استان اصفهان به ازای هر کیلو، 2000 تومان  و در استان یزد به ازای هر کیلو ضایعات کارتن،2250 تومان می باشد.


z3