تصاویری از انواع طرحهای هندسی کارتن

فهرست مطلب

 

 برخی دیگر از اشکال هندسی کارتن و جعبه به همراه طرح گسترده آن

 

جعبه و کارتن 1

جعبه و کارتن 1

جعبه درب دار یک تکه مورد استفاده در صنعت کفش

جعبه و کارتن 2

جعبه و کارتن 2

جعبه کفی بدون درب مورد استفاده در صنعت کفش

جعبه و کارتن 3

جعبه و کارتن 3

جعبه درب داریک تکه مورد استفاده در صنعت پوشاک

جعبه و کارتن 4

جعبه و کارتن 4

جعبه و کارتن 5

جعبه و کارتن 5

جعبه و کارتن 6

جعبه و کارتن 6

جعبه و کارتن 7

جعبه و کارتن 7

جعبه و کارتن 8

جعبه و کارتن 8

جعبه و کارتن 9

جعبه و کارتن 9

جعبه و کارتن 10

جعبه و کارتن 10

جعبه و کارتن 19

جعبه و کارتن 19

جعبه و کارتن 11

جعبه و کارتن 11

جعبه و کارتن 20

جعبه و کارتن 20

جعبه و کارتن 21

جعبه و کارتن 21

جعبه و کارتن 22

جعبه و کارتن 22

جعبه و کارتن 23

جعبه و کارتن 23

جعبه و کارتن 24

جعبه و کارتن 24

جعبه و کارتن 25

جعبه و کارتن 25

جعبه و کارتن 26

جعبه و کارتن 26

جعبه و کارتن 27

جعبه و کارتن 27

جعبه و کارتن 28

جعبه و کارتن 28

جعبه و کارتن 29

جعبه و کارتن 29

جعبه و کارتن 12

جعبه و کارتن 12

جعبه و کارتن 30

جعبه و کارتن 30

جعبه و کارتن 31

جعبه و کارتن 31

جعبه و کارتن 32

جعبه و کارتن 32

جعبه و کارتن 33

جعبه و کارتن 33

جعبه و کارتن 34

جعبه و کارتن 34

جعبه و کارتن 35

جعبه و کارتن 35

جعبه و کارتن 36

جعبه و کارتن 36

جعبه و کارتن 37

جعبه و کارتن 37

جعبه و کارتن 38

جعبه و کارتن 38

جعبه و کارتن 19

جعبه و کارتن 19

جعبه و کارتن 14

جعبه و کارتن 14

جعبه و کارتن 15

جعبه و کارتن 15

جعبه و کارتن 16

جعبه و کارتن 16

جعبه و کارتن 17

جعبه و کارتن 17

جعبه و کارتن 18

جعبه و کارتن 18

جعبه و کارتن 13

جعبه و کارتن 13

 

 

 در ادامه مطالب این بخش کاربردی ترین طرح های جعبه و کارتن را می توانید در قالب فیلم مشاهده بفرمائید.

 

 

 تذکر:ویدئو بالا ترکیب هشت مورد زیر می باشد

 

یکی از پر کاربردترین نمونه های بسته بندی به حساب می آید